Åpenhetsloven

Introduksjon

Dette dokumentet presenterer King Oscar AS sin redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven for perioden 1. januar til 31. desember 2023. Redegjørelsen inneholder informasjon om selskapets organisering samt retningslinjer og rutiner for håndtering av negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Selskapsstruktur og Driftsområder

King Oscar AS er 100 % eid av Thai Union Seafood 1 SA i Luxemburg. Selskapet eier også 100 % av King Oscar Inc USA og 50 % av Ægir Sjavarfang ehf på Island. I 2023 hadde selskapet 22 årsverk i Norge. King Oscar tilbyr ulike hermetiske fiskeprodukter og opererer i 29 markeder, med hovedmarkeder i USA, Polen og Norge. Produksjonen foregår både i Svolvær og på Island, mens majoriteten av ferdigproduktene kjøpes fra andre selskaper innen Thai Union-konsernet.

Menneskerettigheter og Arbeidsforhold

King Oscar har implementert interne retningslinjer og rutiner som sikrer overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Innkjøpsavdelingen har klare innkjøpsprosedyrer som inkluderer kravene i Åpenhetsloven. Alle ansatte må følge Thai Union Code of Conduct, og selskapet er medlem av Dagligvareleverandørenes Forening (DLF), hvis etiske retningslinjer er innlemmet i King Oscars rutiner Les mer om DLFs etiske retningslinjer her. Selskapet stiller også samme krav til sine leverandører.

Aktsomhetsvurderinger og Opplæring

King Oscar gjennomfører løpende aktsomhetsvurderinger ved inngåelse av nye kontrakter, oppkjøp og årlig gjennomgang av eksisterende leverandørbase. Alle nye leverandører må bekrefte at de følger Thai Union Suppliers’ Business Ethics and Labor Code of Conduct. Vurderinger gjøres også ved produktendringer og utvikling av nye produkter. Relevant opplæring om Åpenhetsloven er gitt til ansatte, og arbeidet er forankret i selskapets styre og ledergruppe. King Oscar har en egen varslingspolicy og et varslingssystem for ansatte, «Thai Union Compliance Reporting Hotline» («Speak out»).

I aktsomhetsvurderingene har King Oscar vurdert flere aspekter, inkludert menneskerettigheter, sysselsetting, miljø og klima, samt anti-korrupsjon. For å kartlegge risiko, ble det sendt ut spørreundersøkelser til alle leverandører som vurderes å ha «medium til stor» risiko basert på geografisk plassering og omfanget av innkjøp. Resultatene viste ingen negative konsekvenser. Selv om noen leverandører ikke har svart skriftlig, har de bekreftet at de overholder grunnleggende menneskerettigheter. King Oscar jobber aktivt for å motivere leverandører til å dokumentere og sikre overholdelse av menneskerettighetene. King Oscar er bevisst på at det er sjeldent en virksomhet ikke har noen form for skade eller vesentlige avvik knyttet til sin virksomhet, leverandørkjede eller forretningspartnere, noe som motiverer til fortsatt grundig oppfølging av leverandører.

Håndtering av Henvendelser og Risikoområder

King Oscar har et kontaktskjema på nettsiden for henvendelser fra leverandører, kunder og konsumenter https://www.kingoscar.no/kontakt-oss/.  En del av aktsomhetsvurderingene innebærer å iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Selskapet har identifisert risikoområder, inkludert utenlandske leverandører i risikoland, les mer her. Utvalgte leverandører følges opp med årlige revisjoner. Det har vært utfordringer med å få skriftlige bekreftelser fra mindre norske og større utenlandske leverandører som ikke omfattes av Åpenhetsloven.

Tiltak og Fremtidige Forpliktelser

King Oscar arbeider kontinuerlig med å sikre menneskerettigheter i hele verdikjeden og forbedringer der det er nødvendig. Regelmessige aktsomhetsvurderinger vil bli gjennomført og rapportert årlig. Målet er å redusere risiko og rette opp negative konsekvenser ved å stille krav til og påvirke leverandører til å dokumentere og overholde menneskerettigheter.

Ved avdekking av konkrete negative konsekvenser vil selskapet vurdere videre samarbeid basert på alvorlighetsgrad.

Les mer om selskapets retningslinjer Thai Union Suppliers’ Business Ethics and Labor Code of Conduct på King Oscar sin nettside, les mer her.