Åpenhetsloven

Dette er en redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i King Oscar i henhold til Åpenhetsloven. Redegjørelsen inneholder informasjon om selskapets organisering, retningslinjer og rutiner for håndtering av negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold. 

King Oscar AS er eid 100% av Thai Union Seafood 1 SA i Luxemburg. King Oscar AS eier også 100% av King Oscar Inc USA og 50% av Ægir Sjavarfang ehf på Island. Selskapet hadde 20 årsverk i Norge i 2022. King Oscar tilbyr ulike hermetiske fiskeprodukter og opererer i 29 markeder, med hovedmarkedene USA, Polen og Norge. Selskapet har egen produksjon i Svolvær og på Island og kjøper majoriteten av sine ferdigprodukter fra andre selskaper i Thai Union konsernet. 

Arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er forankret i interne retningslinjer og rutiner; blant annet har innkjøpsavdelingen tydelig beskrevet innkjøpsprosedyrer som også omfatter kravene innen åpenhetsloven. Videre skal alle King Oscar ansatte følge Thai Union Code of Conduct, les mer her. King Oscar er også medlem i Dagligvareleverandørenes forening, som har samfunnsansvar som et av flere bærende prinsipper. Selskapet har forankret DLF sine retningslinjer i sine interne rutiner og stiller samme krav til egne leverandører. Les mer om DLFs etiske retningslinjer her

Selskapet gjennomfører løpende aktsomhetsvurderinger ved inngåelse av nye kontrakter, oppkjøp og årlig gjennomgang av eksisterende leverandørbase. Alle potensielle og valgte nye leverandører må bekrefte at de følger Thai Union Suppliers’ Business Ethics and Labor Code of Conduct, les mer her.  Det gjøres også aktsomhetsvurderinger ved endring av produkter og ved utvikling av nye produkter. 

Opplæring om Åpenhetsloven er gjennomført for relevante ansatte og arbeidet er forankret i selskapets styre og ledergruppe. Som en del av Thai Union har King Oscar en egen varslingspolicy, les mer her. Selskapet har også et eget varslingssystem for egne ansatte «Thai Union Compliance Reporting Hotline» («Speak out»). 

For mottak og håndtering av henvendelser fra leverandører, kunder og konsumenter finnes det kontaktskjema på nettsiden https://www.kingoscar.no/kontakt-oss/

Et av trinnene i aktsomhetsvurderingene, er å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser selskapet har avdekket.

I aktsomhetsvurderingene har King Oscar gjort vurderinger mht. menneskerettigheter, sysselsetting, miljø og klima og anti-korrupsjon. Spørreundersøkelse er sendt ut til alle leverandører som er vurdert til å kunne ha «medium til stor» risiko basert på geografiske forhold samt størrelse på innkjøp. Ingen negative konsekvenser er blitt avdekket, og de leverandører som ikke har svart skriftlig, har likevel bekreftet at grunnleggende menneskerettigheter overholdes. King Oscar ønsker å påvirke leverandører til å dokumentere og overholde menneskerettigheter. Dersom selskapet avdekker konkrete negative konsekvenser, vil vi vurdere videre samarbeid i henhold til alvorlighetsgrad.

Tiltakene har som mål å bidra til at risiko reduseres og at negative konsekvenser rettes opp. Ved å sette søkelys på og stille krav til leverandørene, ønsker vi å bidra til forankring av menneskerettigheter blir dokumentert i deres interne retningslinjer og overholdt.

Det er identifisert noen risikoområder gjennom vår aktsomhetsvurdering:

  • Selskapet har mange utenlandske leverandører, hvor noen holder til i områder som er definert som risikoland, les mer her. De følges opp ved årlige revisjoner.
  • Vi opplever utfordringer ved å hente skriftlige svar/bekreftelser fra flere små norske leverandører og større utenlandske fordi de ikke går innunder Åpenhetsloven og dermed ikke helt forstår loven og omfanget av den. Noen selskaper bekrefter overholdelse, men kan ikke vise til intern policy.

Selskapet arbeider kontinuerlig med å sikre grunnleggende menneskerettigheter for hele verdikjeden og vil gjennomføre forbedringer der det er nødvendig. Aktsomhetsvurderinger vil bli gjort regelmessig og vil rapporteres årlig.