Havene, verdens største økosystem, er truet. Over 30 prosent av de globale fiskebestandene er for tiden overfisket, og mer enn 30 prosent av korallrev og sjøpattedyr er truet – mange av dem anses som utrydningstruet.

Fiskerinæringen opererer i et utfordrende miljø der forholdene kan være farlige. Å være til sjøs skaper en barriere for håndheving og tilsyn. FN anslår at rundt 600 millioner mennesker på verdensbasis er avhengige av fiske og oppdrett for sitt levebrød.

En bærekraftig sjømatnæring kan potensielt mette mange flere mennesker i fremtiden. Sjømat har et lavere karbonavtrykk enn andre animalske proteinkilder og kan i tillegg bidra til vår fremtidige matsikkerhet. En bærekraftig utvikling innebærer at naturressursene og økosystemene bevares.

King Oscar handler inn et bredt spekter av viltfangede fiskearter fra hele verden, inkludert ansjos, torsk, sild, makrell, sardiner og tunfisk. Det er vårt mål at alle disse artene innen 2030 er hentet fra bestander som forvaltes innenfor biologisk bærekraftige nivåer eller er del av et forbedringsprogram. 

I tillegg er vi forpliktet til å sikre at alle fiskefartøyene vi handler fra implementerer beste praksis for å forhindre ulovlig, urapportert og uregulert fiske, samt moderne slaveri.

Forvaltningen må forbedres for noen av bestandene King Oscar er avhengig av. For eksempel ble makrell og sild fra Nordøst-Atlanteren sertifisert til MSC-standarden frem til 2019, men sertifiseringen ble mistet som følge av overfiske. For å legge til rette for en fremtidig bærekraftig forvaltning var Thai Union med å grunnla North Atlantic Pelagic Advocacy Group (NAPA). NAPA er et fiskeriforbedringsprosjekt, som ønsker å få etablert kvoter basert på vitenskapelig forskning blant land med kyst og fiskeinteresser.    

King Oscar støtter målene til NAPA og ber alle parter som er involvert i forvaltningen av fiskeriet om å samarbeide for å dele kvotene rettferdig og i tråd med vitenskapelig forskning. Som en del av arbeidet med å oppfylle SeaChange® 2030-målet for ansvarlig villfanget sjømat, vil King Oscar også utforske utviklingen av ytterligere fiskeriforbedringsprosjekter på tvers av sine viktigste regioner.

King Oscar fiskearter og deres opprinnelse

King oscars tilnærming til fiskeoppdrett

I Thai Unions SeaChange® 2030-program har vi også en ambisjon for ansvarlig fiskeoppdrett. Innen 2030 ønsker vi at all oppdrettstorsk og laks i King Oscars verdikjede skal produseres på en ansvarlig måte som oppfyller bransjestandarder, eller er i et forbedringsprogram som minimerer belastningen på økosystemet. Vi ønsker også at 100 % av oppdrettsanleggene vi kjøper fra skal være trygge og anstendige arbeidsplasser innen 2030. Oppdrettstorsken vi bruker i vår tranproduksjon er fri for antibiotika og har en svært lav fôrkonverteringsgrad på rundt 1,5 (det trengs 1,5g fôr per 1g fisk).

Produkter