Bærekraftig fiske

Norge kontrollerer ett av verdens mest produktive havområde og har i løpet av årene utviklet en unik kunnskap om havmiljø, fiskebestander og samspillet mellom dem.

Utviklingen har gått fra ett fritt fiske til en industri med kvoter og godkjenninger som i dag er nødvendig for deltagelse.

Den teknologiske utvikling i den senere tid har gjort en del fiskerier så effektiv at det er nødvendig med strenge reguleringer for å unngå overfiske på artene.

Ettersom fiskebestander varier fra år til år er det viktig å ha en langsiktig ansvarlig forvalting på plass.

Den øverste ansvarlige myndighet i Norge er Nærings og fiskeridepartementet. Norges Havforskningsinstitutt som er en ledende global forskingsinstitusjon som bistår departementet med råd om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Norges havforskningsinstitutt samarbeider med ICES ( Det internasjonale rådet for havforsking.) ICES gjennomfører omfattende forskning for å sikre uttaket og opprettholde gode bestander av villfisk. Bestandene beregnes utfra art, alder, antall og vekt. Basert på disse estimater utarbeides det en arts spesifikk forvaltningsplan slik at fisket kan gjennomføres innenfor sikre biologiske grenser. Dette arbeidet har i mange tiår sikret opprettholdelse av våre villfiskbestander og ført til en av verdens fremste sjømatnasjon er Norge.

King Oscar handler kun med leverandører som har godkjente avtaler, kvoter og full sporbarhet på plass.

King Oscar tar sterk avstand fra uregulert, urapportert og ulovlig fiske.

Les mer om bærekraftig fiske her:

Det internasjonale havforskningsrådet

Havforskningsinstituttet

Norges sjømatråd